Ewaluacja

Raport z ewaluacji

Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Efekty
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe C
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności B
Uczniowie są aktywni B
Respektowane są normy społeczne B
Obszar: Procesy
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy B
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej A
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany A
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli B
Kształtuje się postawy uczniów B
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych A
Obszar: Środowisko
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju A
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B
Promowana jest wartość edukacji A
Rodzice są partnerami szkoły B
Obszar: Zarządzanie
Funkcjonuje współpraca w zespołach B
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny B
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie A

 

Wnioski z ewaluacji:

 1. Szkoła prowadzi systematyczną analizę ilościową i jakościową wyników egzaminu gimnazjalnego. Jednak będące jej konsekwencją wnioski skutkujące licznymi działaniami w obszarach sprawiających uczniom trudności edukacyjne, tylko częściowo przekładają się na efektywność kształcenia.
 2. Szkoła umożliwia uczniom nabywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, o czym świadczą osiągnięcia uczniów w konkursach artystycznych, wiedzy i zawodach sportowych, w mniejszym zakresie przedmiotowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty.
 3. W szkole w szczególności dba się, aby uczniowie nabywali umiejętności warunkujące rozwój w dalszym życiu, np. sprawne posługiwanie się językiem angielskim, korzystanie z technologii komputerowej i różnych źródeł informacji, nabywanie wrażliwości społecznej oraz rozwój sportowy.
 4. Postawy promowane przez szkołę są zgodne z postawami, które uczniowie i rodzice uważają za istotne i ważne. Szkoła skutecznie kształtuje postawy prospołeczne i przygotowuje młodzież do życia w społeczeństwie obywatelskim.
 5. Koncepcja pracy szkoły, której motto brzmi “Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości – musi je tylko odkryć”, jest znana i akceptowana przez społeczność szkolną oraz rodziców.
 6. Realizacja nowatorskich rozwiązań programowych – innowacji pedagogicznych: “Fitness w szkole”, “Euroazja w liczbach i wykresach”, “Lekcje ze świadkami historii” i projektów edukacyjnych: “Siemianowice Śląskie – od miasta węgla i stali do miasta sportu i rekreacji”, “Hokej na trawie jako wiodąca dyscyplina sportu w Siemianowicach Śląskich” wpływa korzystnie na wszechstronny rozwój uczniów.
 7. Procesy edukacyjne są planowane i monitorowane, a ich organizacja uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów oraz sprzyja uczeniu się.
 8. Sugestie, propozycje i opinie uczniów mają wpływ na wzbogacenie szkolnej oferty edukacyjnej o różnorodne zajęcia pozalekcyjne (kółko teatralno – filmowe, klub młodego hokeisty).
 9. Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania motywuje i zachęca uczniów do dalszej pracy oraz pozwala planować własny proces uczenia się.
 10. Współpraca nauczycieli sprzyja doskonaleniu procesów edukacyjnych i wychowawczych, a wprowadzone zmiany są efektem wspólnych ustaleń i dotyczą zmian w szkolnym planie nauczania oraz modyfikacji organizacji kół przedmiotowych.
 11. Podejmowane przez szkołę działania organizacyjne, wychowawcze i profilaktyczne – realizacja projektu “Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – zwiększają szanse edukacyjne uczniów zarówno zdolnych, jak i mających trudności w nauce.
 12. Uczniowie samodzielnie realizują wiele działań zainicjowanych przez siebie na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i środowiska lokalnego, np. przedsięwzięcia charytatywne i ekologiczne, udział w pracach Młodzieżowej Rady Miasta.
 13. Poprzez realizację projektu edukacyjnego “Inna rzeczywistość” i podejmowanie licznych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoła dba o wzmacnianie pożądanych zachowań uczniów.
 14. Szkoła jest “centrum kulturalnym” środowiska, w którym działa. Efektywnie współpracuje z instytucjami edukacyjnymi i organizacjami, co korzystnie wpływa na jej promocję i rozwój edukacyjny uczniów, rozbudzanie ich ambicji, aspiracji oraz rozwijanie ich zainteresowań. Współpracuje w zakresie edukacji, pomocy społecznej, profilaktyki, bezpieczeństwa, wychowania patriotycznego i obywatelskiego oraz propagowania kultury fizycznej i sportu.
 15. Szkoła podejmuje liczne inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego, m.in. pikniki tematyczne (“Czas Moneta – Śniadanie na trawie” i “Piknik militarny”), Bieg Uliczny im. W. Korfantego, wystawa z okazji 70-tej Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
 16. Formy współpracy szkoły z absolwentami dają możliwość wykorzystania informacji o ich losach do promowania wartości uczenia i kultury osobistej oraz doskonalenia efektów wychowawczych i sportowych (mistrz w tenisie stołowym, wokalista).
 17. Szkoła wspiera rodziców i dba o podniesienie ich umiejętności wychowawczych, m.in. poprzez informowanie o sukcesach i trudnościach ich dzieci oraz poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz informuje rodziców o podejmowanych działaniach, pozyskuje ich opinie i daje możliwość do współdecydowania w sprawach szkoły.
 18. Szkoła różnorodnymi metodami upowszechnia ofertę edukacyjną, informuje o osiągnięciach uczniów, ważnych wydarzeniach i uroczystościach, co powoduje, że jest postrzegana w środowisku jako dbająca o jakość kształcenia.
 19. Praca w szkole odbywa się zespołowo. Nauczyciele wspólnie planują działania, rozwiązują problemy oraz wzajemnie wspierają się i analizują efekty swojej pracy, a wewnętrzny nadzór pedagogiczny, w tym prowadzona ewaluacja, służy rozwojowi nauczycieli i szkoły.
 20. Warunki lokalowe szkoły i jej wyposażenie zapewniają realizację podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę lokalową i sportową, która wykorzystywana jest w trakcie zajęć szkolnych i pozaszkolnych, a także służy społeczności lokalnej.