Innowacje pedagogiczne

“Przez język do kultury, przez kulturę do języka”

Okres realizacji: 23 listopada 2015 r. – 4 czerwca 2018 r

Koordynator projektu: Urszula Kilijańska, Magdalena Lyska

Innowacja pedagogiczna skierowana jest do uczniów Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich, rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 i będzie realizowana w trzyletnim cyklu nauki. Zajęcia dotyczące kultury państw anglojęzycznych oraz krajów niemieckojęzycznych będą odbywać się raz w tygodniu rotacyjnie w ramach art. 42. W klasie pierwszej gimnazjum przewidziane są zajęcia dotyczące Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, w klasie drugiej Stanów Zjednoczonych oraz Austrii, natomiast w klasie trzeciej, pozostałych państw anglojęzycznych oraz Szwajcarii.

Myślą przewodnią powyższej innowacji jest otworzenie okna na świat, uczenie z pasją i motywowanie uczniów do poznania innych kultur. Innowacja poszerza dotychczasową wiedzę jej uczestników o elementy historii i geografii, edukacji, sportu i szeroko pojętej kultury krajów anglojęzycznych oraz niemieckojęzycznych. Uczniowie stają się świadomi podobieństw i różnic historycznych czy socjologicznych, rozwijają się społecznie.

Cele szczegółowe:

-Poznanie elementów geografii, historii, kultury, mentalności, edukacji, tradycji i obyczajów krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
-Poznanie wybitnych postaci krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych z różnych dziedzin życia.
-Praktyczne zastosowanie języka, kreowanie realnych sytuacji z życia codziennego.
-Rozwijanie sprawności językowych w zakresie rozumienia tekstów czytanych i słuchanych, umiejętności mówienia i pisania.
-Rozwijanie integracji uczniowskiej poprzez wspólne działania.
-Przygotowanie do korzystania z najnowszych technologii informacyjnych.
-Nabycie umiejętności wyszukiwania, klasyfikowania i selekcjonowania faktów i informacji.
-Rozwijanie umiejętności korzystania ze słownika dwu- i jednojęzycznego oraz innych materiałów źródłowych w języku angielskim i niemieckim.

innowacja-1ula2innowacja ula


 

„Laboratorium Młodego Fizyka”

Okres realizacji: 10 października 2016 – 10 czerwca 2017

Koordynator innowacji: Grażyna Słabicka

Innowacja skierowana jest do uczniów klas pierwszych. Myślą przewodnią zajęć jest słynna maksyma Konfucjusza.

“Powiesz mi – wkrótce zapomnę
pokażesz mi – może zapamiętam,
pozwolisz dotknąć, a zrozumiem”

Głównymi założeniami prowadzonej innowacji są: rozbudzanie zainteresowania uczniów przedmiotem poprzez rozwijanie dociekliwości poznawczej, uważną obserwację zjawisk fizycznych i poszukiwanie odpowiedzi na stawiane pytania, nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania doświadczeń i pomiarów, a także kształtowanie pozytywnych relacji ucznia z otoczeniem poprzez wzbudzanie ciekawości świata. W trakcie zajęć laboratoryjnych uczniowie samodzielnie przeprowadzają eksperymenty, co daje im okazję do rozwijania swojej pomysłowości, samodzielności oraz twórczego myślenia, a zdobyta w ten sposób wiedza staje się dla nich czymś ,,własnym”. Zajęcia prowadzone są z użyciem przedmiotów codziennego użytku bowiem otwierają one możliwość ilustracji szerokiego zastosowania podstawowych praw fizycznych, które ważne są w warunkach życia codziennego.

Cele szczegółowe:
– Zainteresowanie fizyką poprzez obserwowanie pokazów nauczycielskich i wykonywanie eksperymentów fizycznych.
– Wzbudzanie motywacji do samodzielnego uczenia się i “odkrywania świata”.
– Kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności
w sytuacjach praktycznych.
– Rozwijanie umiejętności pracy w grupie lub zespole.
– Rozwijanie integracji uczniowskiej poprzez wspólne działania.
– Wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości poprzez prowadzenie dłuższych obserwacji i   badań.
– Kształtowanie umiejętności prezentowania wyników obserwacji i badań w sposób ciekawy i czytelny.