Projekty edukacyjne

PROJEKTY EDUKACYJNE – ROK SZKOLNY 2016/2017


 
„ Polscy zdobywcy Nagrody Nobla w dziedzinie literatury”

Okres realizacji: listopad 2016r. – marzec 2017 r.

Opiekun projektu – mgr Agnieszka Cieśla

Cele główne:

  1. Zbadanie, kim byli polscy laureaci w dziedzinie literatury. Poznanie sylwetek twórców.
  2. Zbadanie, kim był Alfred Nobel i jak doszło do przyznawania Nagród Nobla w różnych dziedzinach.

Cele szczegółowe:

 1. Poszerzenie wiedzy na temat polskich noblistów.
 2. Poszerzanie wiedzy na temat sposobów przyznawania Nagrody Nobla w różnych dziedzinach.
 3. Rozwijanie umiejętności pracy w grupach, planowania, rozwiązywania zadań.
 4. Propagowanie czytelnictwa. Poszerzanie wiedzy na temat polskich noblistów.

Problem:
  1. Za co otrzymywali Nagrodę Nobla polscy twórcy?
  2. Kim byli polscy laureaci w dziedzinie literatury?
  3. Kim był Alfred Nobel?


„Czy wszyscy postrzegamy tak samo otaczający nas świat?”- złudzenia optyczne.

Okres realizacji: styczeń 2017 – maj 2017

Opiekun projektu: mgr Grażyna Słabicka

Cele główne:
1. Obeznanie z pojęciem i rodzajami złudzeń optycznych.
2. Poznanie praw odpowiedzialnych za powstawanie złudzeń
3. Identyfikowanie złudzeń w różnych dziedzinach życia
4. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i zastosowania informacji uzyskanych z różnych źródeł
5. Kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej uczniów
6. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
7. Kształtowanie umiejętności wykonywania prostych doświadczeń oraz właściwego opisu wykonywanych czynności.

Problem:

1. Czy obraz powstający w naszych oczach jest odzwierciedleniem rzeczywistości?
2. Czy to, co obserwujemy, jest zawsze obiektywną prawdą?

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego

Projekt „Czy wszyscy postrzegam tak samo otaczający nas świat?” – złudzenia optyczne realizowało dwóch z trzech uczniów z klasy II a, którzy zgłosili chęć udziału. Projekt był realizowany w terminie styczeń 2017 r. – maj 2017 r. Jeden uczeń nie zaliczył zadań projektowych.
Problemem z jakim musieli się uporać uczestnicy projektu było pytanie: Czy obraz powstający w naszych oczach jest odzwierciedleniem rzeczywistości i czy to, co obserwujemy, jest zawsze obiektywną prawdą?

Celami szczegółowymi projektu było:
• Rozwijanie umiejętności integracji międzyprzedmiotowej,
• Nauka prezentacji zdobytych wiadomości i umiejętności,
• Rozwijanie umiejętności stosowania fachowej terminologii i umiejętności myślenia naukowego,
• Rozwijanie umiejętności prezentowania rezultatów własnej pracy na forum publicznym.
• Wdrażanie do odpowiedzialnej pracy intelektualnej.
• Kształcenie umiejętności obserwowania i identyfikowania zjawisk zachodzących w otaczającym świecie.
• Rozbudzanie pasji badawczej.

Harmonogram działań projektowych obejmował:
• Zapoznanie się z literaturą fachową.
• Projekcja filmu edukacyjnego związanego z tematyka projektu.
• Wyszukiwanie informacji na temat złudzeń optycznych, prawa odbicia i załamania.
• Zaprojektowanie i przygotowanie doświadczeń obrazujących złudzenia optyczne.
• Wykonanie plansz dydaktycznych przedstawiających prawa rządzące optyką.
• Przygotowanie albumu z przykładowymi złudzeniami.
• Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat złudzeń optycznych i ich występowania w życiu codziennym.
• Podsumowanie projektu.
• Przygotowanie publicznej prezentacji.
• Sprawozdanie z projektu.

3 listopada uczniowie klasy II a Sebastian Bagsik, Dominik Gruk oraz Mariusz Świętoń zawarli kontrakt z opiekunem projektu „Czy wszyscy postrzegamy tak samo otaczający nas świat?”-złudzenia optyczne Panią Grażyną Słabicką. Wcześniej uczniowie zostali zapoznani
z metodą projektu edukacyjnego oraz zasadami jego oceniania obowiązujące w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich. Podczas spotkania organizacyjnego uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę projektu, ustalono rozwiązywany przez projekt problem i jego cele. Ustalono też, czy i w jakim zakresie projekt realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego. Na pierwszych konsultacjach nauczyciel wspólnie z uczniami określił szczegółowe zadania do wykonania. Uczniowie realizowali swoje zadania przede wszystkim w domach. Konsultacje z nauczycielem odbywały się w miarę potrzeb jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu, ponadto mieli możliwość konsultacji podczas zajęć z fizyki. Spotkania dotyczyły głównie uszczegółowienia tematyki poszczególnych zadań, sposobu poprawy danej pracy oraz wskazówek, gdzie należy szukać potrzebnych materiałów. Podczas spotkań uczniowie przedstawiali także opracowane przez siebie materiały. Nauczyciel na bieżąco weryfikował postępy poczynione przez uczniów i przypominał o konieczności realizacji poszczególnych zadań. W trakcie realizacji projektu pojawiły się trudności związane przede wszystkim z brakiem zaangażowania uczestników projektu, którzy nie byli w stanie zmobilizować się do systematycznego uczestnictwa w spotkaniach projektowych, wielokrotnie nie zgłaszając się do opiekuna
w wyznaczonym terminie oraz z brakiem samodzielności co do realizacji zadań i solidności ich wykonania.

Uczniowie biorący udział w projekcie wypełnili także dokumentację z nim związaną, tzn:
• Kryteria oceniania,
• Kartę samooceny,
• Kartę ewalaucji projektu,
• Kartę obserwacji zachowań w grupie.

Z analizy wyżej wymienionych kart wynika, że tematyka projektu poszerzyła wiadomości na temat złudzeń optycznych i ich występowania w różnych dziedzinach życia. Uczniowie ponadto rozwijali umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji, ich selekcji, analizy oraz przetwarzania. Niestety uczniowie nie posiadają poczucie odpowiedzialności za powierzone im zadania. Po zakończeniu projektu opiekun dokonał wspólnej z uczniami oceny projektu według Kryteriów oceniania, tj. Załącznika nr 4 Szkolnych zasad realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich. Podsumowując pracę uczniów w realizacji projektu, można stwierdzić, że uczniowie:
– częściowo byli zainteresowani tematyką projektu,
– uznali, że cele zostały zrealizowane, a czas przeznaczony na realizację projektu został
efektywnie wykorzystany,
– nabyli nowe umiejętności, np. nauka prezentacji zdobytych wiadomości i umiejętności
– mieli możliwość podawania własnych pomysłów na realizację zadań projektowych,
– ocenili, że konsultacje w większości przypadków miały charakter wystarczający i dobrze
współpracowało im się z osobami dorosłymi,
– uznali, że atmosfera panująca w trakcie realizacji projektu była pozytywna,
– uznali, że odpowiadał im system oceniania.
Projekt edukacyjny został oceniony wysoko przez jego uczestników. Ocena nauczyciela wynikająca z obserwacji ich zaangażowania systematyczności i jakości wykonywanych okazała się niższa niż ta jaką sugerowali uczniowie. Całość projektu została oceniona na ocenę dopuszczającą ponieważ :
– uczniowie przyjęli temat zaproponowany przez nauczyciela,
– zagadnienia istotne dla wykonania pracy projektowej ustalane były przy znacznej pomocy
nauczyciela,
– źródła informacji dobrano trafnie, ale były mało zróżnicowane,
– planowanie pracy odbyło się przy pomocy nauczyciela,
– uczniowie nie współpracowali ze sobą,
– prace wykonywano nieterminowo,
– uczniowie wykazali się odtwórczym podejściem do wykonywanych zadań,

Publiczna prezentacja projektu odbyła się 30 maja w obecności zaproszonych gości Pani Katarzyny Sztyler, Pani Haliny Kaim, wychowawców klas oraz rodziców uczniów.

 „Czy szata zdobi człowieka czyli o modzie na przestrzeni wieków”.

Okres realizacji: listopad 2016 – maj 2017

Opiekun projektu: Agnieszka Cieśla, Beata Faszyńska – Adamczak

Cele główne:
1. Zbadanie, jaki wpływ miała moda na różne sfery życia człowieka na przestrzeni dziejów.
2. Zbadanie, jak kształtował się ideał człowieka – kobiety i mężczyzny na przestrzeni dziejów.

Problem:

1. Jak zmieniała się moda na przestrzeni dziejów?
2. Czy moda miała wpływ na różne sfery życia człowieka?

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego
„Czy szata zdobi człowieka, czyli o modzie na przestrzeni wieków”.

Pojekt „Czy szata zdobi człowieka, czyli o modzie na przestrzeni wieków” realizowało ostatecznie trzynastu uczniów, spośród zgłoszonych na początku szesnastu. Projekt był realizowany w terminie listopad 2016 r. – maj 2017 r. Dwóch uczniów nie zaliczyło zadań projektowych.

Cele ogólne projektu zostały sfrmułowane następująco:
● Zbadanie, jaki wpływ miała moda na różne sfery życia człowieka na przestrzeni dziejów.
● Zbadanie, jak kształtował się ideał człowieka – kobiety i mężczyzny na przestrzeni dziejów.

Celami szczegółowymi projektu było :
● Poszerzenie wiedzy na temat epok literackich i historycznych.
● Poszerzanie i wzbogacanie słownictwa.
● Poszerzanie wiedzy na temat sposobów ubierania się w przeszłości.
● Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy.
● Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przydzielone zadanie.
● Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy: literatura popularnonaukowa, słowniki, encyklopedie, Internet.
● Propagowanie czytelnictwa.
● Kształtowanie umiejętności selekcjonowania i przetwarzania informacji.
● Kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
● Rozwijanie kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów.
● Rozwijanie umiejętności prezentowania rezultatów własnej pracy na forum publicznym.
● Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Uczniowie realizujący projekt rozważali następujące problemy:
● Jak zmieniała się moda na przestrzeni dziejów?
● Czy moda miała wpływ na różne sfery życia człowieka?

Harmonogram działań projektowych zawierał :
● Wizytę w bibliotece szkolnej w celu zapoznania się ze zbiorami, ustalenie, jakie pozycje książkowe mogą wykorzystać uczniowie do realizacji projektu.
● Obejrzenie przykładowych prezentacji multimedialnych przybliżających tematykę projektu.
● Wycieczkę do muzeum i/lub Miejskiej Biblioteki Publicznej.
● Charakterystykę epok, w których powstały wybrane przez uczniów wynalazki.
● Zadeklarowanie przynależności do jednej z grup: 1. Starożytność (Egipt, Grecja, Rzym),
2. Średniowiecze, 3. Renesans, 4.Barok, 5. Wiek XVIII , 6. Wiek XIX.
● Ogólną charakterystykę poszczególnych epok.
● Przygotowanie plansz dydaktycznych poświeconych poszczególnym epokom.
● Wyszukiwanie w dostępnych źródłach informacji na temat strojów noszonych w danej
epoce.
● Wyszukiwanie informacji na temat ideału kobiety i mężczyzny w poszczególnych
epokach.
● Wykonanie prezentacji charakteryzujących modę w poszczególnych okresach
historycznych oraz tego, co pozostało po tych epokach do czasów współczesnych.
• Przygotowanie ilustrowanego słowniczka pt.: „Z modą za pan brat”.
● Wykonanie strojów charakterystycznych dla danej epoki
● Podsumowanie projektu, ● Przygotowanie publicznej prezentacji z wypracowanych przez uczniów materiałów. ● Sprawozdanie z projektu.

Dnia 3 listopada 2016 r. uczniowie, którzy zgłosili swój akces do realizacji projektu zawarli kontrakt z jego opiekunami – mgr Agnieszką Cieślą oraz mgr Beatą Faszyńską – Adamczak. Wcześniej odbyły się spotkania uczniów z nauczycielami, w trakcie których młodzież została zapoznana z metodą projektu edukacyjnego oraz zasadami jego oceniania obowiązującymi w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich. Uzgodniono temat, cele ogólne, cele szczegółowe, problemy, a także harmonogram działań. Uczniowie podzielili się na grupy, których liderzy drogą losowania wybrali epoki, nad którymi miały pracować poszczególne zespoły. Ponieważ grup było mniej niż wcześniej zaplanowanych epok zrezygnowano ostatecznie z XIX wieku. Uczniowie nie byli zainteresowani sięganiem do źródeł literackich, wobec czego większość wypracowanych materiałów powstało na bazie informacji zamieszczonych w Internecie. Młodzież obejrzała przykładowe prezentacje multimedialne poświęcone modzie na przestrzeni wieków. W ramach projektu odbyła się wycieczka do Muzeum Śląskiego, gdzie uczniowie mieli okazję obejrzeć ubiory teatralne i filmowe odwołujące się do różnych okresów historycznych oraz uczestniczyli w warsztatach tworzenia strojów według własnego pomysłu z udostępnionych przez Muzeum materiałów. Realizację działania poszczególne zespoły rozpoczęły od wykonania plansz poświęconych wylosowanym przez siebie epokom. Powstały słowniczki mody zawierające związki frazeologiczne oraz przysłowia związane z modą. Tutaj jednak cel nie został w pełni zrealizowany, ponieważ słowniczki nie zostały wzbogacone o materiał ilustracyjny. Bardzo dużo czasu poświęcono wykonaniu prezentacji multimedialnych. Uczniowie musieli przejrzeć wiele stron internetowych oraz zdjęć, aby przedstawić modę w różnych jej przejawach – ubrania, buty, nakrycia głowy, fryzury, obuwie, biżuteria, kosmetyki. Czasochłonne okazało się szukanie informacji na temat tego, co we współczesnym świecie pozostało po poprzednich epokach. Grupy zadaniowe pracowały z różnym zaangażowaniem, nie zawsze trzymając się określonych terminów, dlatego samodzielne wykonanie strojów „nie wyszło” do końca. Część uczniów po prostu znalazło ubrania i akcesoria, które mogli ubrać przedstawiciele zespołów na pokaz mody kończący publiczną prezentację w dniu 30 maja 2017 r.

Podsumowanie:
Uczniowie konsultowali się z opiekunami projektu na bieżąco. Spotkania dotyczyły głównie szczegółowego wyjaśnienia tematyki poszczególnych zadań, sposobu poprawy danej pracy, wskazówek dotyczących selekcji wybranego materiału. Nauczyciele na bieżąco weryfikowali postępy poczynione przez młodzież, a tym, którzy ociągali się z realizacją zadań przypominali o konieczności ich wykonania. Uczniowie zrealizowali większość działań zaplanowanych wspólnie z nauczycielami. Materiały wypracowane przez młodzież powstały głównie w szkole.
Uczestnicy projektu przedstawili wyniki swojej pracy w postaci plansz, słowników, prezentacji multimedialnych oraz pokazu mody, na obejrzenie których zaprosili rodziców, Dyrekcję szkoły, wychowawców, kolegów i koleżanki. Młodzież wykazała, że moda i jej różne elementy pełnią ważną rolę w życiu człowieka, wpływają na jego postrzeganie przez otoczenie, podnoszą jego atrakcyjność i tym samym rzutują na zdrowie, samopoczucie i samoocenę. Współczesny świat korzysta z dorobku poprzednich epok i tak właściwie to „wszystko już było”. Chociaż nie zawsze sobie to uświadamiamy to elementy ubioru, sztuka fryzjerska i jubilerska, kosmetologia, przedmioty codziennego użytku – buty, torebki, parasolki, chusteczki, nakrycia głowy mają swoją barwną historię i nadal ją tworzą, ponieważ poddawane są ulepszeniom i zmianom. Jednak korzenie tego wszystkiego tkwią w odległej przeszłości …

Uczniowie biorący udział w projekcie wypełnili także dokumentację z nim związaną, tzn:
– Kryteria oceniania,
-Kartę samooceny,
-Kartę ewalaucji projektu,
-Kartę obserwacji zachowań w grupie.

Z analizy wyżej wymienionych kart wynika, że tematyka projektu nie zainteresowała wszystkich uczestników projektu. Część uczniów była zaangażowana, wspólnie podejmowała decyzje, słuchała siebie nawzajem i szanowała odmienne punkty widzenia. Problemów nastręczały, w zależności od grupy, wszystkie realizowane zadania – słowniki, prezentacje i stroje. Młodzież stwierdziła, że w grupie pracuje się raźniej i szybciej, uczy się współpracy i szacunku do zdania innych oraz, że wspólna praca sprzyja integracji. Opiekunowie projektu dokonali wspólnej z uczniami oceny projektu według Kryteriów oceniania, tj. Załącznika nr 4 Szkolnych zasad realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich. Podsumowując pracę młodzieży w realizacji projektu, można stwierdzić, że uczniowie :
– byli podzieleni, co do zainteresowania tematyką projektu,
– uznali, że większość celów została zrealizowana,
– czas przeznaczony na realizację projektu nie zawsze był efektywnie wykorzystany,
– zdobyli nowe umiejętności i wiadomości,
– nie zawsze mieli możliwość podawania własnych pomysłów na realizację zadań
projektowych (z czym opiekunowie projektu nie zgadzają się),
– ocenili, że konsultacje miały charakter wystarczający,
– stwierdzili, że dobrze współpracowało się z dorosłymi,
– uznali, że atmosfera panująca w trakcie realizacji projektu była dobra,
– uznali, że system oceniania raczej im odpowiadał.

Projekt edukacyjny „Czy szata zdobi człowieka, czyli o modzie na przestrzeni wieków” został ogólnie oceniony na ocenę dobrą, ponieważ:
– temat został wybrany przy wykorzystaniu sugestii nauczyciela,
– zagadnienia istotne dla wykonania prac projektowych ustalane były przy niewielkiej
pomocy nauczyciela,
– źrodła informacji były trafne, ale mało różnorodne – najczęściej wykorzystywano źródła
internetowe,
– podział pracy w grupie był samodzielny,
– nie wszyscy czynnie uczestniczyli w realizacji swoich zadań i rzadko ściśle
współpracowano,
– wykazano się kreatywnością i inicjatywą w niektórych elementach prac projektowych,
– zadania do realizacji nie zawsze wykonywano w wyznaczonym terminie.

Powyższa ocena projektu jest oceną uśrednioną. Opiekunowie projektu zastosowali jednak zróżnicowanie oceniania, biorąc pod uwagę wkład, zaangażowanie i uzyskane efekty poszczególnych uczestników działania.

Opiekunowie projektu :

mgr Agnieszka Cieśla

mgr Beata Faszyńska – Adamczak

 

 


„W kręgu wynalazków i cudów architektury”.

Okres realizacji: listopad 2016 – marzec 2017

Opiekun projektu: Beata Faszyńska – Adamczak

Cele główne:
1. Poznanie historii wybranych przedmiotów/wynalazków, z którymi mamy do czynienia w życiu codziennym/z których korzystamy na co dzień.
2. Poszerzenie wiedzy na temat kultury i sztuki starożytnej Grecji

Problem:

1.W jaki sposób powstały rzeczy, z których korzystamy na co dzień?
2. Jak i po co powstał Akropol ateński?


„Taniec moim życie”

Okres realizacji: marzec – czerwiec 2017 r.

Opiekun: Danuta Witkowska
Cele główne:
1.Udane zespołowe prezentacje układów tanecznych na forum publicznym
2. Wdrażanie do świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym szkoły i regionu.

Problem:

1. Czy damy radę stworzyć dobrze współpracujący zespół?


“Tajemnice znikającego węgla”

Okres realizacji: luty – maj 2017

Opiekun projektu: mgr Anna Bućkowska

Cele główne:

1. Zbadanie, jak powstały złoża węgla kamiennego w Siemianowicach Śląskich.
2. Poznanie przyczyn zaprzestania wydobycia węgla kamiennego w naszym mieście.

Cele szczegółowe:

1.Poszukiwanie oraz wykorzystywanie różnych źródeł w celu zdobywania informacji
2.Zastosowanie wiedzy oraz zdolności manualnych w praktyce
3.Wykonanie planu Siemianowic z uwzględnieniem złóż węgla kamiennego
4.Przygotowanie dokumentacji fotograficznej oraz filmu dot. miejsc wydobycia węgla w Siemianowicach
5.Przeprowadzenie wywiadu z górnikiem
6.Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

Problem:
1.Jak powstały złoża węgla kamiennego w Siemianowicach i dlaczego zaprzestano jego wydobycia?

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „Tajemnice znikającego węgla”

Projekt „Tajemnice znikającego węgla” był realizowany w roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich w terminie od listopada 2016 do maja 2017. Podczas projektu uczniowie mieli za zdanie zgłębić problem „Jak powstały złoża węgla kamiennego w Siemianowicach i dlaczego zaprzestano jego wydobycia?” Uczestnicy projektu temat wybrali samodzielnie.
Celami projektu było:
• poszukiwanie oraz wykorzystywanie różnych źródeł w celu zdobywania informacji,
• zastosowanie wiedzy oraz zdolności manualnych w praktyce,
• wykonanie planu Siemianowic z uwzględnieniem złóż węgla kamiennego,
• przygotowanie dokumentacji fotograficznej oraz filmu dot. miejsc wydobycia węgla
w Siemianowicach,
• przeprowadzenie wywiadu z górnikiem,
• doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.
Harmonogram działań projektowych zawierał:
• stworzenie bazy stron www oraz innych źródeł potrzebnych w trakcie realizacji projektu,
• poszukiwanie oraz wykorzystywanie różnych źródeł informacji w celu zdobywania informacji,
• wykonanie planu Siemianowic Śląskich z uwzględnieniem złóż węgla kamiennego,
• przygotowanie dokumentacji fotograficznej,
• przygotowanie filmu dot. miejsc wydobycia węgla kamiennego w Siemianowicach Śląskich,
• przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu z górnikiem.
Projekt początkowo miał być realizowany przez sześć uczennic (pięć z klasy 2 a i jedną z klasy 2 b), jednak jedna osoba początkowo uczestniczyła w konsultacjach niesystematycznie, nie angażowała się w pracę grupy i wreszcie wycofała się z realizacji projektu.
Zawarcie kontraktu pomiędzy uczestnikami a opiekunem projektu mgr Anną Bućkowską, nauczycielem geografii nastąpiło dnia 3.11.2016 r. Opiekun zapoznał uczniów z metodą projektu edukacyjnego, przyjął temat zaproponowany przez uczestników, przypomniał zasady oceniania. Opracowano też harmonogram działań, uczniowie zaś dokonali podziału zadań.
Konsultacje z nauczycielem odbywały się w miarę potrzeb. Dotyczyły głównie szczegółowego wyjaśnienia tematyki poszczególnych zadań, wskazówek dotyczących danej pracy oraz ukierunkowania w celu poszukiwania właściwego materiału. Podczas spotkań uczniowie przedstawiali także zgromadzone i przygotowane przez siebie materiały. Nauczyciel weryfikował postępy uczniów, motywował do działania i udzielał niezbędnych wskazówek. Uczniowie niezwykle terminowo wykonywali przydzielone zadania, dokonywali analizy swoich działań, proponowali ciekawe rozwiązania. Osoby, które uczestniczyły w projekcie były niezwykle zaangażowane w jego realizację. Większość zadań wykonywano indywidualnie lub w grupach poza szkołą, podczas konsultacji nauczyciel próbował ukierunkowywać pracę oraz weryfikował wyniki. Produktami finalnymi projektu były:
• film podsumowujący zdobyte wiadomości,
• wywiad z górnikiem (część składowa filmu),
• plakat nt. powstania, występowania i wykorzystania węgla kamiennego,
• plan Siemianowic z usytuowaniem miejsc wydobycia „czarnego złota”,
• prezentacja szybów w Siemianowicach
Po zakończeniu realizacji zadań uczniowie wypełnili dokumentację związaną z realizacją projektu tj.:
• kartę samooceny,
• kartę obserwacji zachowań w grupie,
• kartę ewaluacji projektu.
Z analizy w/w kart wynika, że tematyka projektu zainteresowała jego uczestników, poszerzyła ich wiadomości, a współpraca z opiekunem przebiegała bardzo dobrze. Podczas realizacji projektu uczestnicy nie mieli problemów z wykonywaniem zadań, czuli się włączeni w pracę grupy.
Podsumowanie projektu odbyło się publicznie w obecności dyrektora szkoły, wychowawców, rodziców oraz zaproszonych nauczycieli. Na zakończenie projektu została dokonana jego ocena według kryteriów oceniania, tj. Załącznika nr 4 szkolnych zasad realizacji projektu edukacyjnego
w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich.
Podsumowanie pracy uczniów pozwala stwierdzić, że:
• byli oni zainteresowani tematyką projektu, a cele zostały zrealizowane,
• nabyli nowe umiejętności, np. wypracowanie kompromisu, szanowanie innego punktu widzenia, dzielenie się obowiązkami,
• mieli możliwość podawania własnych pomysłów, wymiany poglądów oraz wzajemnej pomocy,
• ocenili, że konsultacje miały charakter wystarczający,
• uznali współpracę z osobami dorosłymi oraz atmosferę za pozytywną.
Opiekun realizację projektu ocenił pozytywnie i docenił zaangażowanie w realizację poszczególnych zadań. Projekt „Tajemnice znikającego węgla” uzyskał 15 punktów i został oceniony na średnia ocenę bardzo dobrą, ponieważ:
• uczniowie dokonali samodzielnego wyboru tematu (3 pkt.),
• zagadnienia istotne dla wykonania pracy projektowej ustalone były samodzielnie (3 pkt.),
• źródła były trafne i różnorodne (2 pkt.),
• podział zadań w grupie był samodzielny (2 pkt.),
• część uczniów współpracowała w zespole (1 pkt.),
• wykazywano wysoki stopień kreatywności i inicjatywy (3 pkt.),
• wszystkie prace wykonano w zaplanowanym terminie (1 pkt.).

opiekun projektu
mgr Anna Bućkowska

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego
„W kręgu wynalazków i cudów architektury”

Pojekt „W kręgu wynalazków i cudów architektury” realizowało pięcioro uczniów: Damian Iwanecki, Damian Sztuber, Patryk Gołombek, Dawid Olesiński i Kamil Turosiński. Dawid zrezygnował z realizacji projektu na temat mody i przystąpił do poszukiwań wiadomości na temat wybranych przez siebie wynalazków. Projekt był realizowany w terminie listopad 2016 r. – marzec 2017 r.

Cele ogólne projektu zostały sfrmułowane następująco:
● Poznanie historii wybranych przedmiotów/wynalazków, z którymi mamy do czynienia w życiu codziennym/z których korzystamy na co dzień.
● Poszerzenie wiedzy na temat kultury i sztuki starożytnej Grecji.

Celami szczegółowymi projektu było :
● Poszerzenie wiedzy na temat epok historycznych, w których powstały po raz pierwszy wybrane przedmioty/wynalazki.
● Poznanie historii Akropolu ateńskiego.
● Poznanie sylwetek wynalazców/osób, które przyczyniły się do powstania wybranych wynalazków/przedmiotów.
● Poznanie sylwetek osób, które przyczyniły się do powstania Akropolu ateńskiego.
● Poznanie historii wybranych wynalazków/przedmiotów wraz z ich zastosowaniem.
● Poznanie pozytywnego i negatywnego wpływu wynalazków na życie człowieka.
● Wykonanie i zaprezentowanie osi czasu przedstawiającej w sposób chronologiczny wybrane przez uczniów wynalazki/przedmioty.
● Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy.
● Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przydzielone zadanie.
● Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy: literatura popularnonaukowa, encyklopedie, Internet.
● Propagowanie czytelnictwa, korzystania z zasobów biblioteki.
● Kształtowanie umiejętności selekcjonowania i przetwarzania informacji.
● Kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
● Rozwijanie kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów.
● Kształtowanie postaw proekologicznych ( wykorzystanie surowców wtórnych).
● Rozwijanie umiejętności prezentowania rezultatów własnej pracy na forum publicznym.
● Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Uczniowie realizujący projekt rozważali następujące problemy:
● W jaki sposób powstały rzeczy, z których korzystamy na co dzień?
● Jak i po co powstał Akropol ateński?

Harmonogram działań projektowych zawierał :
● Wizytę w bibliotece szkolnej w celu zapoznania się ze zbiorami, ustalenie, jakie pozycje książkowe mogą wykorzystać uczniowie do realizacji projektu.
● Obejrzenie przykładowych prezentacji multimedialnych przybliżających tematykę projektu.
● Sporządzenie listy wynalazków/przedmiotów, nad historią których będą pracować uczniowie. Wybór liczby wynalazków/przedmiotów, nad którymi będą pracować uczniowie.
• Charakterystykę epok, w których powstały wybrane przez uczniów wynalazki.
● Charakterystykę stylów architektonicznych starożytnej Grecji, obiektów, które znajdowały się na ateńskim Akropolu, historii Akropolu ateńskiego,
• Przygotowanie planszy dydaktycznych poświeconych postaciom twórców/wynalazców poszczególnych przedmiotów/wynalazków,
● Budowę makiety Akropolu ateńskiego,
● Wyszukiwanie w dostępnych źródłach informacji na temat historii i zastosowania poszczególnych przedmiotów/wynalazków oraz poznanie pozytywnego i negatywnego wpływu tych rzeczy na życie człowieka,
● Wykonanie osi chronologicznej, na której zostanie zaznaczony czas powstania poszczególnych wynalazków/przedmiotów, ● Podsumowanie projektu, ● Przygotowanie publicznej prezentacji z wypracowanych przez uczniów materiałów. ● Sprawozdanie z projektu.

Dnia 2 listopada 2016 r. uczniowie, którzy zgłosili swój akces do realizacji projektu zawarli kontrakt z jego opiekunem – mgr Beatą Faszyńską – Adamczak. Wcześniej odbyły się spotkania uczniów z nauczycielem, w trakcie których opiekun zapoznał dokładnie uczestników działania z metodą projektu edukacyjnego oraz zasadami jego oceniania obowiązujące w Gimnazjum Nr3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich. Uzgodniono temat, cele ogólne, cele szczegółowe, problem, a także harmonogram działań. Uczniowie podzielili między siebie zadania. Ze względu na fakt, że projekt realizowała mała grupa młodzieży ustalono, czym zajmować się będzie każdy z uczestników, przy czym działania pojedynczych osób złożą się na całość działania. Historię wynalazków/przedmiotów codziennego użytku podzielono na grupy po trzy wynalazki na każdego z uczniów, którzy chcieli się zająć się tym zagadnieniem. Dwójka uczniów postanowiła zgłębić historię Akropolu ateńskiego i zbudować jego makietę lub jej część w zależności od napotkanych trudności i czasu. Obie grupy pracowały z zaangażowaniem, chociaż zdarzało się, że nie zawsze właściwie zagospodarowywały czas. W grupie pracującej nad wynalazkami jeden z uczniów miał problem natury technicznej – nie posiadał programu do realizacji prezentacji multimedialnej, wobec czego wykonywał ją w szkole pod nadzorem nauczyciela. W szkole chłopcy wykonywali też taśmy chronologiczne i na bieżąco prezentowali rezultaty swojej pracy. Dzięki projektowi poznali historie takich wynalazków, jak zegarek, żelazko, polar, długopis, ołówek, żarówka (historią żarówki zajęło się dwoje uczniów), szczoteczka do zębów, radio. Dokonali także charakterystyki XIX wieku jako wyjątkowego okresu dla rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego. Chłopcy, którzy zajmowali się Akropolem ateńskim wykonali prezentację na jego temat oraz makietę. Praca nad makietą była długotrwała i nie została całkowicie wykonana – nie udało się odtworzyć wszystkich elementów wzgórza, ponieważ jego pierwotna wersja uległa przez przypadek zniszczeniu.

Podsumowanie:
Uczniowie konsultowali się z opiekunem projektu na bieżąco. Spotkania dotyczyły głównie szczegółowego wyjaśnienia tematyki poszczególnych zadań, sposobu poprawy danej pracy, wskazówek dotyczących selekcji wybranego materiału. Nauczyciel na bieżąco weryfikował postępy poczynione przez młodzież, a tym, którzy ociągali się z realizacją zadań przypominał o konieczności ich wykonania. Chłopcy zrealizowali większość zaplanowanych wspólnie z nauczycielem zadań.
Uczniowie przedstawili wyniki swojej pracy w postaci makiety, plansz, taśm chronologicznych i prezentacji multimedialnych, na obejrzenie których zaprosili rodziców (28 marca 2017 r.). Młodzież wykazała, że przedmioty codziennego użytku mają swoją barwną historię, a nawet ciągle ją tworzą, ponieważ ulegają ciągłym ulepszeniom lub zmianom. A Akropol? – chociaż od czasów starożytnych minęły wieki, nadal stoi i zachwyca turystów, dla których zwiedzanie tego wzgórza jest żelaznym punktem programu wycieczek po stolicy Grecji. Podsumowanie projektu wykazało, że chociaż nie zawsze sobie to uświadamiamy, to dorobek cywilizacyjny starożytności jest ciągle obecny we współczesnym świecie.
Uczniowie biorący udział w projekcie wypełnili także dokumentację z nim związaną, tzn:
– Kryteria oceniania,
-Kartę samooceny,
-Kartę ewalaucji projektu,
-Kartę obserwacji zachowań w grupie.

Z analizy wyżej wymienionych kart wynika, że tematyka projektu bardziej interesowała budowniczych makiety aniżeli tropicieli historii wynalazków. Uczniowie byli jednak zaangażowani, wspólnie podejmowali decyzje, słuchali się nawzajem i szanowali odmienne punkty widzenia. Problemów nastręczała budowa makiety oraz, w przypadku jednego ucznia – prezentacja multimedialna. Wskazali, że wspólna praca nad projektem jest łatwiejsza i że w trakcie pracy lepiej się poznają. Opiekun projektu dokonał wspólnej z uczniami oceny projektu według Kryteriów oceniania, tj. Załącznika nr 4 Szkolnych zasad realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich. Podsumowując pracę uczniów w realizacji projektu, można stwierdzić, że uczniowie :
– byli podzieleni, co do zainteresowania tematyką projektu,
– uznali, że cele zostały zrealizowane,
– czas przeznaczony na realizację projektu nie zawsze był efektywnie wykorzystany,
– zdobyli nowe umiejętności i wiadomości,
– nie zawsze mieli możliwość podawania własnych pomysłów na realizację zadań projektowych (z czym opiekun projektu się nie zgadza),
– ocenili, że konsultacje miały charakter wystarczający,
– uznali, że atmosfera panująca w trakcie realizacji projektu była bardzo dobra,
– uznali, że system oceniania raczej im odpowiadał.

Projekt edukacyjny „W kręgu wynalazków i cudów architektury”, został oceniony w przypadku grupy „wynalazców” na ocenę dobrą, ponieważ:
– uczniowie samodzielnie wybrali temat projektu,
– zagadnienia istotne dla wykonania prac projektowych ustalane były przy niewielkiej
pomocy nauczyciela,
– źrodła informacji były trafne, ale mało różnorodne – najczęściej wykorzystywano źródła internetowe,
– podział pracy w grupie był samodzielny,
– wszyscy czynnie uczestniczyli w realizacji swoich zadań, ale rzadko ściśle współpracowano,
– wykazano się kreatywnością i inicjatywą w niektórych elementach prac projektowych,
– zadania do realizacji nie zawsze wykonywano w wyznaczonym terminie.
Projekt edukacyjny „W kręgu wynalazków i cudów architektury”, został oceniony w przypadku grupy „budowniczych” na ocenę bardzo dobrą, ponieważ:
– uczniowie samodzielnie wybrali temat projektu,
– zagadnienia istotne dla wykonania prac projektowych ustalane były także samodzielnie,
– źrodła informacji były trafne i różnorodne – najczęściej wykorzystywano źródła internetowe,
– przy planowaniu pracy dokonywano samodzielnego podziału zadań w grupie,
– wspólpracowano ze sobą przy realizacji zadań,
– wszyscy uczestnicy projektu angażowali się w realizację poszczególnych zadań,
– wykazano się kreatywnością i inicjatywą w niektórych elementach prac projektowych,
– zadania do realizacji nie zawsze wykonywano w wyznaczonym terminie,
Prezentacja projktu odbyła się w niewielkim gronie, chociaż w bardzo sympatycznej atmosferze – uczestnicy zaprosili jedynie rodziców.

Opiekun projektu ocenia realizację projektu pozytywnie i docenia zaangażowanie w realizację poszczególnych zadań.

Opiekun projektu :
Beata Faszyńska – Adamczak

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego
„Polscy zdobywcy Nagrody Nobla w dziedzinie literatury”

Projekt „Polscy zdobywcy Nagrody Nobla w dziedzinie literatury” został zrealizowany przez trzy uczennice klasy IIA Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich. Tymi uczennicami były: Natalia Szymkiewicz, Monika Gdowska, Wiktoria Kopaczewska. 3 listopada 2016r. został zawarty Kontrakt pomiędzy uczennicami, biorącymi udział w projekcie edukacyjnym, a opiekunem projektu mgr Agnieszką Cieślą- nauczycielką
j. polskiego. Termin realizacji projektu przypadł na 28 marca 2017r., dokładnie na godz. 16.30 w świetlicy szkolnej.

Cele projektu:
– poszerzanie wiedzy na temat polskich noblistów
– poszerzanie i wzbogacanie słownictwa
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przydzielone zadanie
– kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
– umiejętność pracy w grupach, planowania, rozwiązywania zadań
– odpowiedzialność za swoją pracę i umiejętność wywiązywania się z powierzonych zadań
– wykorzystywanie w pracy wiedzy nabytej w szkole i prezentacja własnych talentów
– integracja grupy poprzez wspólną pracę nad projektem
– współpraca szkoły z rodzicami i społecznością lokalną
-propagowanie wzorców, kultywowanie tradycji
-samoocena po prezentacji efektów swojej pracy
-prezentacja efektów swojej pracy przed społecznością lokalną

Problemami, którymi postanowiliśmy się zająć, były próby odpowiedzi na pytania:
– Za co pisarze otrzymywali Nagrodę Nobla?
– Kim byli polscy laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury?
– Kim był Alfred Nobel?
– Którego Noblistę uczniowie lubią najbardziej?
Harmonogram działań realizowanych w ramach projektu obejmował:
– przygotowanie scenariusza i planu pracy
– umiejętność pracy w grupie
– własnoręczne wykonanie zakładek i plakatów o Noblistach
– przygotowanie prezentacji na temat Noblistów w dziedzinie literatury
– przeprowadzenie ankiety wśród uczniów naszej szkoły na temat Noblistów literackich
– współpraca z wychowawcą klasy IIa, rodzicami
– przygotowanie wystawy poświęconej Noblistom
– przygotowanie zaproszeń dla gości
– wykonanie wystawy poświęconej polskim Noblistom
– zadbanie o poczęstunek dla gości
– przygotowanie dokumentacji z projektu w postaci zdjęć
– napisanie notatki na stronę internetową szkoły i podsumowanie projektu.
Działania objęte harmonogramem prac w ramach projektu były na bieżąco odnotowywane w tabeli konsultacji (załącznik nr 5).
Efektem działań w ramach projektu „Polscy zdobywcy Nagrody Nobla w dziedzinie literatury” było publiczne wystąpienie, które miało miejsce 28 marca 2017r. Przybyły na nie obydwie Panie Dyrektor, rodzice, uczniowie, absolwenci. Gości przywitały opiekunki poszczególnych projektów, czyli mgr Agnieszka Cieśla i mgr Beata Faszyńska – Adamczak. Następnie chłopcy z klasy IIa oraz IIb zaprezentowali swoje projekty. Później wystąpiły dziewczęta z klasy IIa, które przedstawiły efekt swoich prac. Były to cztery plakaty dotyczące polskich zdobywców Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, prezentacja multimedialna, zakładki do książek i wyniki opracowanych ankiet. Uczennice omówiły swoje prace, przedstawiły ciekawostki związane z Nagrodą Nobla, przybliżyły zebranym sylwetki pisarzy, którzy otrzymali Nobla. W formie prezentacji przedstawiły także opracowaną przez siebie ankietę, którą przeprowadziły we wszystkich klasach gimnazjum i liceum. Prezentacji towarzyszyła także wystawa, którą przygotowały uczennice. Po udanym wystąpieniu uczennice klasy IIA podziękowały wszystkim gościom za przybycie, a nauczycielom za pomoc w realizacji projektu.

Projekt został oceniony na ocenę bardzo dobrą, ponieważ:
– uczennice samodzielnie ustaliły zagadnienia istotne dla wykonania pracy projektowej
– wybrały trafne i różnorodne źródła informacji
– samodzielnie dokonały podziału pracy w grupie
– wszyscy czynnie uczestniczyli w pracy zespołu
– wykazywali wysoki stopień kreatywności i inicjatywy

Należy dodać, że po uwzględnieniu kryteriów oceniania projektu wystawione zostały oceny każdej uczennicy za pracę i wkład w realizację projektu. Na podstawie analizy Kart Samooceny, Kart Ewaluacji projektu oraz Kart Obserwacji Zachowań w Grupie można wyciągnąć następujące wnioski:
– grupa miał określone cele
– podejmowały wspólne decyzje
-wszystkim uczniom dobrze pracowało się z dorosłymi
– słuchali się wzajemnie i szanowali odmienne zdanie
– wszyscy byli zaangażowani
-uczniowie pomagali sobie nawzajem
-uczniowie czuli się włączeni w pracę grupy

Wspominają także trudności z jakimi przyszło im się zmierzyć w trakcie prac nad projektem. Pojawiały się problemy z wykonaniem zakładek. Jednak z analizy Karty Ewaluacji Projektu wynika, iż uczennice interesował temat realizowany w projekcie, że efektywnie wykorzystały czas przeznaczony na pracę w grupie. Wysoko oceniły także nabyte nowe umiejętności
i wiedzę. Chwaliły atmosferę, panującą podczas realizacji projektu. Odpowiadał im także sposób prowadzenia zajęć.

Uczennice podczas odpowiedzi na pytania zamieszczone w Karcie Samooceny Ucznia zwracały uwagę na to, iż praca nad projektem przyniosła wiele korzyści, m.in. mogły dużo się nauczyć. Zauważyły również, że pracując w grupie można podzielić się pracą. Było to dla nich także miłe spędzenie czasu. Myślę, że cele, jakie postawiły przed sobą, zostały osiągnięte,
a temat „Polscy zdobywcy Nagrody Nobla w dziedzinie literatury” okazał się ciekawy.

Opiekun projektu:
Agnieszka Cieśla

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego
Taniec moim życiem

Termin – marzec- czerwiec 2017 r.
Cele projektu :
1. Kształtowanie i rozwijanie potrzeby skutecznego porozumienia i współpracy w zespole;
2. Nabycie wiadomości na temat różnic w technikach tańca nowoczesnego;
3. Rozwijanie aktywności i kreatywności uczniów;
4. Uświadomienie sobie własnych predyspozycji do rozwijania pasji tańcem;
5. Udana prezentacja zespołowego układu tanecznego na forum publicznym;
6. Wdrażanie do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i regionu.
Problem – Czy damy radę stworzyć dobrze współpracujący zespół?
Harmonogram działań :
1. Zebranie informacji i materiałów na temat rodzajów tańca nowoczesnego- stworzeni planszy tematycznej;
2. Udziały w warsztatach tanecznych DK Jordan w Siemianowicach Śląskich;
3. Spotkania mające na celu ćwiczenia praktyczne nad układami tanecznymi;
4. Właściwy dobór nazwy zespołu, podkładu muzycznego, stroju, jako część wizerunku artystycznego grupy;
5. Przygotowanie materiałów reklamowych, celem zainteresowania publiczności występem;
6. Publiczna prezentacja układu tanecznego.

Prace zespołu, który liczył 6 uczennic z klasy 2a i 2b, rozpoczęły się od ustalenia nazwy projektu i głównych zadań. Ważne było także postawienie problemu projektu, którego odpowiedź znajdziemy na zakończenie działań. Przy niewielkiej sugestii nauczyciela, określono zakres działań sprzyjających rozwiązaniu postawionego problemu. Efektem projektu miał być udany pokaz przygotowanego przez zespół układu tanecznego, jako rezultat dobrej współpracy grupy. Ważnym dokumentem podpisanym przez uczennice i nauczyciela był kontrakt wskazujący na zależności działań. Kontrakt określa warunki realizacji projektu, a te w sposób znaczący zostały naruszone i niedotrzymane przez dwie uczennice. Pierwszym zadaniem postawionym przez grupę było zebranie i selekcja informacji na temat rodzajów tańca nowoczesnego. Rezultatem zadania była plansza tematyczna. Kolejnym etapem pracy grupy było zebranie informacji na temat pokazów tanecznych w regionie. Zespół niestety nie wywiązał się z tego zadania i w efekcie opiekun grupy zorganizował wyjazd na Międzynarodowy Konkurs Tańca Nowoczesnego do Katowic. Grupa w niepełnym składzie wraz z opiekunem spędziła czas jako widzowie, oglądając prezentacje różnych grup tanecznych. Celem naszego zespołu było zebranie doświadczeń do pracy nad własnym układem. Co dwa tygodnie dziewczęta spotykały się, aby dobrać muzykę i formy taneczne do swojego układu. Z zadania nie wywiązały się Daria i Klaudia Górka. Dziewczęta przestały uczęszczać na spotkania, co spowodowało przerwanie realizacji przez nie wybranego wcześniej projektu. Pozostałe uczennice pomyślnie ukończyły swoją pracę, prezentując na forum publiczności szkolnej z okazji zakończenia roku szkolnego swój układ taneczny. Wcześniej grupa zaprezentowała swój taniec na szkolnym festynie SP11. Prezentacja wypadła bardzo dobrze. Natalia, w czasie realizacji projektu uległa kontuzji kolana, co jednakże nie przeszkodziło w ukończeniu przez nią jego założeń. Jej wkład w działania grupy był znaczący i wpłynął na ukończenie całego przedsięwzięcia. Prace zespołu nie były realizowane planowo. Jedno z zadań nie ukończono. Miało to wpływ na ocenę z projektu. Po pokazie tanecznym odbyło się spotkanie grupy, na którym dziewczęta wypełniły kartę obserwacji zachowań w grupie, kartę samooceny i ewaluacji. Odpowiedzią na założony wcześniej problem projektu, było przedstawienie ukończonego układu tanecznego. Tylko dziewczęta wiedzą ile kosztowało je to wysiłku. Wniosek narzucił się sam: dobra współpraca w grupie przynosi same korzyści! A więc działajmy!

Opiekun projektu
Danuta Witkowska