Historia

Lata 1988-1989 – Powstanie i otwarcie szkoły

15 lipca 1988 r. Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich inż. Mirosław Nowicki podjął decyzję o utworzeniu Szkoły Podstawowej Nr 15 w Siemianowicach Śląskich (Decyzja Nr.OW-5011/47/88 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 15 w Siemianowicach Śląskich).

Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 1 września 1988 r. W pierwszym roku istnienia szkoły uczęszczało do niej 751 uczniów, którzy uczyli się w 21 oddziałach. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 28 osób. Dyrektorem szkoły został mgr Ryszard Jurgielski, a wicedyrektorem mgr Barbara Nowak-Kasafier.

Pomimo otwarcia szkoły trwało dalsze jej rozbudowywanie. Dwa ostatnie segmenty, tj. sala gimnastyczna z zapleczem, pomieszczenia administracyjne, aula szkolna i wejście główne zostały oddane do użytku w 1989 r.

 

Lata 1997-1999 – Nadanie szkole imienia

11 grudnia 1997r. wystosowano pismo do Rady Miejskiej z wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej Nr 15 imienia Wojciecha Korfantego. Pismo z wnioskiem zostało podpisane w imieniu Rady Pedagogicznej przez Dyrektora Szkoły – mgr Józefa Nieszporka, w imieniu Rady Rodziców przez jej ówczesnego Przewodniczącego – pana Henryka Brodzińskiego, a w imieniu Samorządu Szkolnego przez jego Przewodniczącego – Kornela Zielińskiego.

Poprzez nadanie szkole imienia Wojciecha Korfantego społeczność szkolna chciała oddać hołd temu wielkiemu człowiekowi urodzonemu na terenie Siemianowic Śląskich. Dla wielu roczników uczniów był On i nadal jest wzorem praworządności i wytrwałości w dążeniu do celu, symbolem walki o wolność, niezależność i polskość.

Rada Miejska w Siemianowicach Śląskich rozpatrzyła wniosek o nadanie szkole imienia Wojciecha Korfantego pozytywnie, podejmując stosowną uchwałę 26 marca 1998r. (Uchwała NR 417/98 Rady Miejskiej w Siemianowicach Śląskich w sprawie: nadania Szkole Podstawowej Nr 15 w Siemianowicach Śląskich imienia Wojciecha Koprfantego).

Wszystkie uroczystości związane z nadaniem Szkole Podstawowej Nr 15 imienia zostały zorganizowane w 126 rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego, tj. 20 kwietnia 1999r. Udział w nich wzięli m.in. ówczesny Prezydent Miasta Siemianowic Śl – mgr Henryk Mrozek, przedstawiciele rodziny Korfantych – panowie Wojciech i Henryk, którzy dokonali odsłonięcia portretu Patrona, Jego Eminencja ks. Biskup Stefan Cichy, a także nasz wybitny siemianowicki artysta Józef Skrzek. W trakcie uroczystości szkoła otrzymała poświęcony sztandar.

Uroczystości nadania Szkole Podstawowej Nr 15 imienia Wojciecha Korfantego zjednoczyły społeczność lokalną poprzez zaangażowanie i uczestniczenie w niej władz miejskich i kościelnych, rodziców, uczniów oraz nauczycieli i personelu szkoły.

Po zakończonej uroczystości zaproszeni goście zwiedzili Izbę Patrona, dokonując wpisów do Księgi Pamiątkowej. Izba Patrona mieści się na I piętrze szkoły, jest nią sala numer 15A.

W 1998r. w ramach akcji MEN “Pracownia komputerowa w każdej gminie” otrzymaliśmy – jako pierwsi w mieście pracownię komputerową z podłączeniem do sieci Internetowej.

Lata 1999-2004 – Reforma oświaty

Z dniem 1 września 1999r. ośmioletnie szkoły podstawowe stały się sześcioletnimi szkołami podstawowymi, ponieważ powstał nowy typ placówek – gimnazja. Uczniowie, którzy ukończyli szóstą klasę stali się uczniami pierwszej klasy gimnazjum.

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Siemianowicach Śląskich (Uchwała Nr 52/99r. Rady Miejskiej w Siemianowicach Śląskich z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 15 w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Korfantego 18 i utworzenia gimnazjum oraz Uchwała Nr 79/99 r. Rady Miejskiej w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu i numeru gimnazjum w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Korfantego 18) Szkoła Podstawowa Nr 15 zaczęła przekształcać się w Gimnazjum Nr 3. W pierwszym roku istnienia Gimnazjum uczęszczało do niego 191 uczniów uczących się w 8 oddziałach, grono pedagogiczne liczyło wówczas 22 osoby. Dyrektorem został mgr Józef Nieszporek, a wicedyrektorem – mgr Dariusz Szeląg. Pedagog, świetlica szkolna, biblioteka oraz stołówka Szkoły Podstawowej Nr 15 objęły swoją działalnością uczniów i nauczycieli Gimnazjum Nr 3.

Od 1 września 1999r. w jednym budynku funkcjonowały dwie szkoły, przy czym Szkoła Podstawowa Nr 15 miała ulec stopniowemu wygaszeniu. Na podstawie uchwały Rady Miasta Siemianowice Śląskie podjęła uchwałę (Uchwała Nr 221/2000 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 29 marca 2000r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Siemianowicach Śląskich), na podstawie której od 1 września 2000r. działał Zespołu Szkół Nr 3, w skład którego wchodziły: Szkoła Podstawowa Nr 15 i Gimnazjum Nr 3.

W ramach współpracy między miastami Siemianowice Śląskie i Watterlos we Francji w latach 2000-2001 nastąpiła wymiana grup szkolnych między Szkołą Podstawową Nr 15, a szkołą im. Anatola France, w ramach której uczniowie spotkali się z władzami miasta, gościli w rodzinach uczniów, poznali szkołę, miasto i zwiedzili kilka ciekawych miejsc w kraju.

historia22W 2002r. nasze gimnazjum w ramach akcji MENiS “Pracownia komputerowa w każdym gimnazjum” otrzymało swoją pracownię z podłączeniem do sieci Internet. Uroczyste otwarcie pracowni zostało dokonane przez ówczesnego wiceprezydenta Jacka Guzego, dyrektora ZPOiŻ Piotra Dziendziela, wizytatora Kuratorium Oświaty Teresę Polak, dyrektora Józefa Nieszporka i przewodniczącego Rady Rodziców.

W roku szkolnym 2002/2003 Gimnazjum Nr 3 brało udział w ogólnopolskiej akcji “Gazety Wyborczej”, portalu Gazeta.pl i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego – “Szkoła z klasą”. Dzięki planowemu wywiązaniu się z sześciu obowiązkowych działań nasza szkoła zdobyła certyfikat i dyplom “Szkoły z klasą”.

W roku szkolnym 2003/2004 Gimnazjum Nr 3 przystąpiło do elitarnego programu SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS) prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz dwiema amerykańskimi uczelniami. Nasza szkoła zdobyła tytuł SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ, co stanowi swoisty znak jakości placówki.

Lata 2004-2014 – Gimnazjum

Misją naszej Szkoły jest zdanie słynnego filozofa Kartezjusza: “Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć”

Gimnazjum zaczęło samodzielnie funkcjonować od 1 września 2004 r., ponieważ Szkoła Podstawowa Nr 15 uległa wygaszeniu. Gimnazjum Nr 3 nosi (podobnie jak Szkoła Podstawowa Nr 15) imię Wojciecha Korfantego. Zadecydowała o tym Rada Miasta Siemianowic Śląskich, która już w kwietniu 2003 r. podjęła stosowną uchwałę (Uchwała Nr 103/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r.w sprawie nadania Gimnazjum Nr 3 w Siemianowicach Śląskich imienia Wojciecha Korfantego).

W latach 2004-2008 dyrektorem naszego Gimnazjum był mgr Dariusz Szeląg, a wicedyrektorem – mgr Karina Domaradzka.

W roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła brała udział w Szkolnym Projekcie Językowym – Comenius Akcja 1, którego celem było zwiększenie motywacji młodych ludzi, ich zdolności i pewności siebie w porozumiewaniu się w językach obcych oraz stworzenie możliwości do uczenia się języków poprzez wspólną pracę nad wybranym zagadnieniem z młodymi ludźmi z innego kraju. Naszym partnerem w projekcie, którego temat brzmiał: “Włoscy i polscy nastolatkowie w zjednoczonej Europie” była szkoła w San Giuseppe Jato na Sycylii (Włochy). Szkolnym koordynatorem projektu była nauczycielka języka angielskiego, pani mgr Urszula Kilijańska.

Od roku 2008 funkcję dyrektora Gimnazjum Nr 3 pełni mgr Teresa Guzera, wicedyrektorem placówki jest mgr Karina Domaradzka.

W dniach 19.09.-15.12.2011 r. przeprowadzono Ewaluację Całościową naszego gimnazjum, mającą na celu zbadanie jakości pracy szkoły. Poziom spełnianych wymagań w czterech głównych obszarach (efekty działalności dydaktyczno-wychowawczej, procesy zachodzące w szkole, funkcjonowanie szkoły i zarządzanie placówką) oceniono bardzo wysoko.

Obecnie do Gimnazjum Nr 3 im.Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich uczęszcza 198 uczniów, którzy uczą się w 9 oddziałach. W skład grona pedagogicznego wchodzi 28 nauczycieli. Na terenie naszej szkoły działają różne koła zainteresowań oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, których zadaniem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów. Klasy drugie realizują wspólne projekty edukacyjne. Od kilku lat każdy rok szkolny kończy się piknikiem tematycznym. Mamy już za sobą:

Od 1 września 2016 roku Gimnazjum nr 3 przeszło restrukturyzację i stało się, razem z II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki, częścią Zespołu Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich. Zmianie uległa także siedziba Gimnazjum, która od 1 września mieści się przy ulicy Leśnej 1, czyli w budynku II LO.