Projekty w roku szkolnym 2017/2018

PROJEKTY EDUKACYJNE – ROK SZKOLNY 2017/2018

Rośliny mogą leczyć?

Okres realizacji: październik  2017 r. – maj 2018 r.

Opiekun projektu – mgr  Adam Balon

Cele projektu:

 • Rozbudzenie zainteresowań roślinami leczniczymi.
 • Poznanie historii ziołolecznictwa.
 • Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wykorzystania roślin leczniczych w medycynie ludowej i oficjalnej.
 • Poznanie substancji produkowanych przez rośliny, wykorzystywanych w lecznictwie.
 • Poznanie najważniejszych roślin leczniczych i chorób, w leczeniu których są stosowane.
 • Postacie leków otrzymywanych z roślin.

 

Problem:

W jaki sposób człowiek wykorzystuje rośliny w różnych gałęziach medycyny?

 

Czy mózg jest odpowiedzialny za wszystkie funkcje naszego organizmu?

Okres realizacji: październik  2017 r. – maj 2018 r.

Opiekun projektu – mgr  Adam Balon

Cele projektu:

Poznanie:

 • Budowy układu nerwowego.
 • Funkcji układu nerwowego.
 • Budowy i funkcji narządów zmysłów
 • Innych układów ciała człowieka.
 • Wzajemnych zależności między układami ciała.

Rozwiązanie pytania zawartego w temacie projektu – Czy tylko mózg odpowiada za „wszystko”?

Praktyczne wykorzystanie wiedzy dotyczącej wymienionych zagadnień w życiu codziennym – żywieniu, dbałości o kondycję, zdrowie psychiczne, higienę itp.

 

Problem:

Jak i przez jakie struktury kontrolowane i regulowane są funkcje życiowe organizmu człowieka?

 

II wojna światowa – na wschód od Warszawy.

Okres realizacji: listopad  2017 r. – maj 2018 r.

Opiekunowie  projektu – mgr  Karina Domaradzka, mgr Beata Faszyńska – Adamczak

Cele projektu:

 • Rozbudzanie zainteresowania tematyką historyczną,
 • kształtowanie  pamięci  historycznej o doświadczeniach II wojny światowej ukierunkowanej na budowanie  pokojowej Europy,
 • kształtowanie postaw patriotycznych w celu wychowania dla pokoju,
 • próba wyjaśnienia przyczyn animozji narodowościowych (Polak – Rosjanin, Polak – Niemiec, Rosjanin – Niemiec),
 • zapoznanie się z wybranymi elementami historii frontu wschodniego w czasie II wojny światowej,
 • zapoznanie się z założeniami akcji „Burza” ( w tym Powstanie Warszawskie)        i stopniem ich  realizacji,
 • zapoznanie się z sytuacją Górnoślązaków po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren naszego regionu w 1945 roku,
 • kształtowanie umiejętności oceny ludzkich zachowań  i postaw w obliczu ekstremalnych sytuacji,
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania, analizowania                     i prezentowania informacji,
 • rozwijanie umiejętności prezentowania rezultatów własnej pracy na forum publicznym,
 • wykorzystywanie  technologii informacyjnej w trakcie pracy,
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przydzielone zadanie,
 • szanowanie odmiennych punktów widzenia i poglądów,
 • rozwijanie współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami, rodzicami.

Problem:

 • Jaki wpływ na losy wojny i Polaków miały działania na wschodzie?
 • Jaki wpływ na losy wojny i Polaków miało Powstanie Warszawskie?

Sprawozdanie z projektu:

Sprawozdanie z projektu II wojna światowa

 

Różnice między Wielką Brytanią a USA

Okres realizacji: listopad  2017 r. – maj 2018 r.

Opiekun  projektu – mgr  Urszula Kilijańska

Cele projektu:

Cele ogólne:

 • dokonanie analizy porównawczej wybranych aspektów dotyczących Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych
 • wykorzystanie oraz rozwój indywidualnych zainteresowań i zdolności uczniów, zastosowanie wiedzy i umiejętności językowych w praktyce
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej za efekty pracy

 

Cele szczegółowe:

 • badanie różnic dotyczących geografii, historii, kultury, życia codziennego, języka i sportu w Wielkiej Brytanii i USA,
 • rozwijanie umiejętności językowych w zakresie słownictwa, rozumienia tekstu pisanego i komunikacji ,
 • rozwijanie aktywności i kreatywności uczniów,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji, analizowania i prezentowania informacji,
 • wykorzystanie najnowszych technologii w trakcie pracy,
 • kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej ucznia,
 • przygotowanie ciekawych pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego,
 • rozwijanie umiejętności prezentowania rezultatów własnej pracy na forum publicznym.

Problem:

Jakie są podstawowe różnice między Wielką Brytanią i USA?

Sprawozdanie:

Sprawozdanie z realizacji projektu

Fizyka i my.

Okres realizacji: listopad  2017 r. – maj 2018 r.

Opiekun  projektu – mgr  Grażyna Słabicka

Cele projektu:

 • Rozwijanie naturalnej fascynacji młodzieży otaczającym światem i zjawiskami zachodzącymi wokół nich.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów fizycznych.
 • Prezentacja i interpretacja eksperymentów.
 • Zwiększenie aktywności uczniów przez działanie w zespole.
 • Kształtowanie umiejętności rozumienia, tworzenia i przekazywania informacji w różnej formie.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się aparatem fotograficznym.
 • Rozwijanie umiejętność wykorzystywania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym.
 • Kształtowanie u uczniów współdziałania w grupie, umiejętnego dzielenia się rolami
  i zadaniami.
 • Kształtowanie umiejętności przygotowania i wygłaszania publicznych prezentacji.
 • Ćwiczenie umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Problem:

W jaki sposób prawa fizyki wykorzystywane są w naszych domach?

Sprawozdanie z realizacji projektu:

Projekt „Fizyka i my” – realizowany był przez 8 uczennic z klasy 2a i 3b oraz jednego ucznia z klasy 3b, którzy zgłosiły chęć udziału. Projekt był realizowany w terminie listopad 2017 r. – maj 2018 r. Jedna osoba nie ukończyła projektu z powodu zmiany szkoły.

Problemem z jakim musieli się uporać uczestnicy projektu było pytanie:
W jaki sposób prawa fizyki wykorzystywane są w naszych domach?

Celami szczegółowymi projektu było:

 • Rozwijanie naturalnej fascynacji młodzieży otaczającym światem i zjawiskami zachodzącymi wokół nich.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów fizycznych.
 • Prezentacja i interpretacja eksperymentów.
 • Zwiększenie aktywności uczniów przez działanie w zespole.
 • Kształtowanie umiejętności rozumienia, tworzenia i przekazywania informacji w różnej formie.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się aparatem fotograficznym.
 • Rozwijanie umiejętność wykorzystywania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym.
 • Kształtowanie u uczniów współdziałania w grupie, umiejętnego dzielenia się rolami i zadaniami.
 • Kształtowanie umiejętności przygotowania i wygłaszania publicznych prezentacji.
 • Ćwiczenie umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Harmonogram działań projektowych obejmował:

 • Wyszukiwanie informacji na temat praw fizycznych wykorzystywanych w domu.
 • Wykonanie plakatu przedstawiającego prawa i zjawiska fizyczne.
 • Przygotowanie wystawy autorskich zdjęć przedstawiających zjawiska fizyczne .
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat zjawisk fizycznych i ich występowania w życiu codziennym.
 • Zaprojektowanie i przygotowanie  doświadczeń obrazujących różne zjawiska fizyczne.
 • Podsumowanie projektu.
 • Przygotowanie publicznej prezentacji.
 • Sprawozdanie z projektu.

31 października uczniowie klasy II a i III b zawarli kontrakt z opiekunem projektu „Fizyka i my” Panią Grażyną Słabicką. Wcześniej uczniowie zostali zapoznani z metodą projektu edukacyjnego oraz zasadami jego oceniania obowiązujące w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich. Podczas spotkania organizacyjnego uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę projektu, ustalono rozwiązywany przez projekt problem i jego cele. Ustalono też, czy i w jakim zakresie projekt realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego. Na pierwszych konsultacjach nauczyciel wspólnie z uczniami określił szczegółowe zadania do wykonania. Uczniowie realizowali  swoje  zadania przede wszystkim w domach.  Konsultacje z nauczycielem odbywały się w miarę potrzeb jednakże nie rzadziej niż  raz w miesiącu, ponadto  mieli możliwość konsultacji podczas zajęć z fizyki. Spotkania dotyczyły głównie uszczegółowienia tematyki poszczególnych zadań, sposobu poprawy danej pracy oraz wskazówek, gdzie należy szukać potrzebnych materiałów. Podczas spotkań uczniowie przedstawiali także opracowane przez siebie materiały. Nauczyciel na bieżąco weryfikował postępy poczynione przez uczniów i przypominał o konieczności realizacji poszczególnych zadań. W trakcie realizacji projektu pojawiły się trudności związane przede wszystkim z brakiem zaangażowania niektórych uczestników projektu, którzy nie byli w stanie zmobilizować się do systematycznego uczestnictwa w spotkaniach projektowych, wielokrotnie nie zgłaszając się do opiekuna w wyznaczonym terminie oraz z brakiem samodzielności co do realizacji zadań i solidności ich wykonania.

Uczniowie biorący udział w projekcie wypełnili także dokumentację z nim związaną, tzn:

 • Kryteria oceniania,
 • Kartę samooceny,
 • Kartę ewaluacji projektu,
 • Kartę obserwacji zachowań w grupie.

Z analizy wyżej wymienionych kart wynika, że tematyka projektu poszerzyła wiadomości na temat zjawisk fizycznych i ich występowania w życiu codziennym. Uczniowie ponadto rozwijali umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji, ich selekcji, analizy oraz przetwarzania. Po zakończeniu projektu opiekun dokonał wspólnej z uczniami oceny projektu według Kryteriów oceniania, tj. Załącznika nr 4 Szkolnych zasad realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich.

Podsumowując pracę uczniów w realizacji projektu, można stwierdzić, że uczniowie:

 • byli zainteresowani tematyką projektu,
 • uznali, że cele zostały zrealizowane, a czas przeznaczony na realizację projektu   został efektywnie wykorzystany,
 • nabyli nowe umiejętności, np. nauka prezentacji zdobytych wiadomości i umiejętności
 • mieli możliwość podawania własnych pomysłów na realizację zadań projektowych,
 • ocenili, że konsultacje w większości przypadków miały charakter wystarczający i dobrze współpracowało im się z osobami dorosłymi,
 • uznali, że atmosfera panująca w trakcie realizacji projektu była pozytywna,
 • uznali, że odpowiadał im system oceniania.

Większość uczestników projektu zadeklarowali, że chcieliby uczestniczyć w realizacji kolejnych projektów. Projekt edukacyjny został oceniony wysoko przez jego uczestników. Ocena nauczyciela  wynikająca z obserwacji ich zaangażowania systematyczności i jakości wykonywanych okazała się w 63% taka jaką sugerowali uczniowie.
Całość projektu została oceniona na ocenę dobrą ponieważ  :

 • uczniowie  samodzielnie wybrali temat projektu,
 • zagadnienia istotne dla wykonania pracy projektowej ustalane były przy nie wielkiej  pomocy nauczyciela,
 • źródła informacji dobrano trafnie, ale były mało zróżnicowane,
 • planowanie pracy odbyło się przy pomocy nauczyciela,
 • część uczniów nie współpracowała ze sobą,
 • wykazano się kreatywnością i inicjatywą w niektórych elementach prac projektowych,
 • prace wykonywano z drobnymi odstępstwami od harmonogramu prac.

Powyższa ocena projektu jest oceną uśrednioną. Opiekun projektu zastosował jednak zróżnicowanie oceniania, biorąc pod uwagę wkład, zaangażowanie i uzyskane efekty poszczególnych uczestników działania.

Wybrane atrakcje turystyczne Polski.
Okres realizacji: październik  2017 r. – maj 2018 r.

Opiekun  projektu – mgr  Jakub Sontag

Cele projektu:

Poznanie:

 • Atrakcji turystycznych Polski
 • Zapoznanie z ich lokalizacją i walorami.
 • Stworzenie kryteriów doboru atrakcji turystycznych do projektu.
 • Wykonanie mapy atrakcji turystycznych Polski.
 • Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.
 • Poznanie problemu komiwojażera (komputer nie policzy wszystkiego).

Problem:

Czy Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie?

„Jak ćwiczono w dawnych czasach, gdy nie było siłowni ?”
Okres realizacji: listopad  2017 r. – kwiecień 2018 r.

Opiekun  projektu – mgr  Dariusz Szeląg

Cele projektu:

Cele ogólne:

 • poznanie funkcjonowania organizmu człowieka podczas wysiłku fizycznego,
 • zapoznanie się szczegółowo z budową anatomiczną człowieka,
 • zapoznanie z testami sprawności fizycznej (ISF – Zuchory, MTSF, Próba Harwardzka, Eurofit,  Test Chromińskiego).

Cele szczegółowe:

 • rozpoznanie różnic pomiędzy funkcjonowaniem organizmu podczas spoczynku i podczas wysiłku,
 • wskazanie pozytywnych lub negatywnych oddziaływań wysiłku fizycznego na organizm człowieka,
 • pokazanie funkcjonowania organizmu na konkretnym człowieku (może to być uczestnik projektu),
 • rodzaje ćwiczeń siłowych (masa, siła),
 • racjonalny trening,
 • urządzenia i „maszyny” do ćwiczeń,
 • odżywianie w czasie treningu siłowego (odżywki, suplementy diety, zdrowa żywność, sterydy),
 • rozwijanie aktywności i kreatywności uczniów,
 • kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej ucznia z uwzględnieniem
 • potrzebnych pomocy dydaktycznych,
 • rozwijanie umiejętności prezentowania rezultatów własnej pracy na forum publicznym.

Problem:

Różnice w sposobie i rodzaju ćwiczeń kiedyś i dziś oraz jaki wpływ ma odżywianie (suplementy, sterydy, zdrowa żywność) na efekt końcowy treningu siłowego?